Pijler: Ruimte

Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Terug naar navigatie - Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Het ruimtelijk beleid ontwikkelt zich in een omgeving die gedomineerd wordt door de natuur en die randvoorwaarden stelt aan de ontwikkelingen daarbinnen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de regionale ontwikkelingen op het gebied van natuur, water en bebouwing. Daarnaast spelen ontwikkelingen van andere overheden een rol.

Voor het ruimtelijk beleid gelden drie hoofdthema’s, te weten:

 1. Profiel gemeente.
  Versterken van de eigen identiteit als een groene gemeente en het streven naar voldoende woon-, werk- en recreatiegelegenheid. De eigenheid van de dorpen en de gemeente Epe als geheel meer profileren, zorg en recreatie als belangrijke speerpuntsectoren, kwalitatief hoogwaardige centra in Epe en Vaassen.

 2. Wonen en leefomgeving.
  Realiseren van een duurzaam woon- en voorzieningenaanbod dat afgestemd is op de samenstelling van de bevolking. Het behouden en versterken van de kwaliteit van bestaande woningen en de directe woonomgeving. Acties richten zich op realiseren van levensloopbestendige wijken, bevorderen samenredzaamheid, ondersteuning sociale netwerken, voldoende betaalbare woningen, vraaggericht bouwen, kwaliteit woonaanbod, bevorderen van de doorstroming, behoud dynamische- en levendige kernen, stimuleren van duurzaam wonen.

 3. Natuur en landschap.
  Behoud en versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in de gemeente. Acties richten zich op: uitbouwen en versterken van het hart van de identiteit van Epe, het realiseren van de overgang tussen kernen/landelijk gebied en het realiseren van verbindingen tussen de kernen.

In onder andere het Ruimtelijk Structuurplan 2006, de structuurvisies voor de dorpscentra van Epe en Vaassen en de Woonvisie 2013 zijn de thema’s verder uitgewerkt. Het onderdeel economie is een afzonderlijke pijler en is niet opgenomen in de pijler Ruimte.

 

Coalitieakkoord 2018-2022

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2018-2022

Thema 2: Duurzame leefomgeving

                                     

Prettig wonen

De samenstelling van de bevolking verandert. Naast vergrijzing ook langer zelfstandig thuis wonen met zorg, meer 1 en 2 persoonshuishoudens, arbeidsmigranten, statushouders. Dat vraagt een gevarieerd woningaanbod dat daarnaast ook rekening houdt met starters, betaalbare huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Het aantal te bouwen woningen dient zo effectief mogelijk ingezet te worden.

Prestatieafspraken:

  1. Er is een toekomstgericht integraal woon-plan (incl. uitvoeringsagenda) waarin de diversiteit aan woonwensen inzichtelijk is gemaakt.
  2. Realiseren van een voldoende aanbod van goedkope/betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor alle generaties.
  3. Ondersteunen van ideeën voor innovatieve woonvormen.
  4. Om het nijpende tekort aan woningen op te lossen is er extra inzet op het verkrijgen van meer te bouwen woningen voor onder meer starters, ouderen en wonen met zorg.

 

Kwalitatief goed openbaar gebied

Het openbaar gebied dient toegankelijk en aantrekkelijk te zijn. Dit is van belang voor het leefklimaat, economie en toerisme. Dat vraagt goed onderhouden en veilige wegen, voet-, fietspaden/-routes. Het buitengebied vraagt een verstandige wijze van beheer en ontwikkeling. Klimaatverandering met meer regen en hogere temperaturen grijpt in op diverse onderdelen van onze leefomgeving en vraagt maatregelen voor waterberging, openbaar groen en bomen.

Prestatieafspraken:

  1. Afronden herinrichting dorpscentrum Vaassen.
  2. Kwaliteitsimpuls van de fysieke infrastructuur in dorpen en buitengebied, waaronder wegen en dorpsentrees.
  3. Stimuleren van fietsgebruik met ondersteuning van goede randvoorwaarden daarvoor zoals stalling, goede fietspaden/ fietsroutes, veilig oversteken.
  4. Inzicht in benodigde maatregelen om openbare ruimte beter aan te passen op klimaatverandering.
  5. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een koersdocument vastgesteld en een plan van aanpak met daarbij behorende middelen.

 

Stimuleren duurzame ontwikkelingen

Een verdere verduurzaming vraagt ondersteuning op tal van terreinen vanuit een brede invalshoek. Het Gelders Energieakkoord met een belangrijke gemeentelijke voorbeeldrol en inzet op de twee topthema’s energietransitie en circulaire economie vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek zijn van belang. Initiatieven vanuit de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven) verdienen ondersteuning.

Prestatieafspraken:

  1. Versterken van inzet op het stimuleren en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.
  2. Bijdrage leveren aan maatregelen voortkomend uit de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gericht op een energie neutrale regio en gemeente Epe.
  3. Een actuele lokale visie, inclusief actieplan, op de brede invulling van duurzaamheid (circulaire economie/energietransitie).
  4. Toezicht en handhaving is versterkt op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing.

 

Aansturing programma’s

De hiervoor beschreven kenmerken van het beleid en de vermelde thema’s uit het coalitieakkoord sturen de programma’s in deze pijler aan.

 

Programma 5 | Ruimte en wonen

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen ruimtelijke ordening, grond- en woningexploitatie, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting. Het onderdeel bouw- en woningtoezicht heeft een uitvoerend karakter. De activiteiten voor woningexploitatie zijn erg beperkt.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Omgevingsvisie provincie Gelderland (2018)
 • Regionale Structuurvisie “de Voorlanden” (2009)
 • Ruimtelijk Structuurplan Epe (2006)
 • Groenstructuurplan (2010)
 • Landschapsontwikkelingsplan (2010)
 • Grondbeleid (2013)
 • Woonagenda (2019-2023)
 • Structuurvisies centra Vaassen (2009) en Epe (2011)
 • Structuurvisie Veluweflank (2013)
 • Nota vastgoedbeleid (2019)
 • Koersdocument Omgevingswet (2019)

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicator vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Nieuwbouwwoningen
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
7,0 3,9 7,1 18,4

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen.
 2. Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.
 3. Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 
 4. Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

 

Uitkomst:

 

1.  Bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit om een goed woon-, werk- en leefklimaat te ondersteunen.

 

2.  Bevorderen van een diversiteit aan woonaanbod om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden voor jong en oud.

 

 

3.  Behouden van het in de gemeente aanwezige cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. 

 

4.  Beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Uitwerken van het Landschapsontwikkelingsplan.

1. Faciliteren en ondersteunen van initiatieven.

2. Ontwikkeling woningbouwplannen conform woonvisie.

2. Afhankelijk van initiatieven.

3. Opstellen bestemmingsplan VFP in Vaassen.

3. Ter inzage leggen voorontwerp.

4. Uitvoeren Regionale Omgevingsagenda.

4. Uitvoering projecten betreffende de dorpscentra.

5. Invoeren Omgevingswet.

5a. Omgevingsvisie vaststellen.

5b. Aansluiten bij digitale stelsel leefomgeving.

5c. Starten met opstellen van het Omgevingsplan.

5d. Bepalen rol en verantwoordelijkheid raad in de uitvoering van de Omgevingswet.

Collegeprogramma 2018-2022:  

6. Er zijn op locaties innovatieve woonvormen gerealiseerd.

6. Ondersteunen van initiatieven.

7. Van het centrumplan Vaassen zijn de fases 1 en 2 gerealiseerd (resp. oostelijk en westelijk deel centrum).

7. Afronden realisatie fase 2.

8. Van het centrumplan Vaassen is het ontwerpplan voor de nieuwe inrichting van het Ireneveld (fase 3) opgesteld.

8. Vaststellen ontwerpplan.

9. Een opgesteld koersdocument waarin weergegeven hoe de Omgevingswet wordt geïmplementeerd.

9. Gerealiseerd.

10. De Omgevingsvisie is vastgesteld.

10. Zie activiteit 5a.

11. Het opstellen van het Omgevingsplan is gestart.

11. Zie punt 5c.

12. Een actueel bestemmingsplan voor bedrijventerreinen dat flexibiliteit biedt voor diverse vormen van bedrijvigheid.

12. Gerealiseerd.

13. De industrieterreinen in gemeente Epe zijn voldoende groot om aan de bestaande lokale behoefte te kunnen voldoen.

13. Vaststellen bestemmingsplan Eekterveld IV.

Toelichting:

1. Het Landschapsontwikkelingsplan richt zich op het buitengebied in de gemeente. Dat gebied is hoofdzakelijk in eigendom van particulieren.

2. De initiatieven dienen wel te passen in datgene wat in de woonvisie en de woonagenda is vastgelegd.

3. Het initiatief voor de mogelijke start van de bestemmingsplanprocedure ligt bij VFP.

4. De projecten betreffen extra activiteiten aanvullend op de bestaande plannen rond de dorpscentra Epe en Vaassen vallend onder activiteitnummers 7 en 8. Ook zijn in de voorstellen activiteiten uit de economische visie opgenomen gericht op de dorpscentra.

5. Deze wet komt in de plaats van de Wet Ruimtelijke Ordening en bundelt een aantal wetten in het ruimtelijke domein. Naar verwachting treedt de wet in 2022 in werking. De invoering van de Omgevingswet vindt fasegewijs plaats en heeft een meerjarig karakter. In de wet worden aan de gemeenteraad verschillende bevoegdheden toegekend. In de toelichting op de wet wordt gevraagd na te denken over de rol van de gemeenteraad, onder andere in de samenwerking met het college van B&W, inwoners, organisaties en marktpartijen als het bijvoorbeeld gaat over ruimtelijke initiatieven.

6. In het kader van het scheiden van wonen en zorg, langer zelfstandig thuis wonen en nieuwe ict-technieken zijn experimentele locaties nodig. Hetzelfde geldt voor circulair- en energieneutraal bouwen.

13. Het besluit tot uitbreiding met Eekterveld IV komt voort uit de lokale economische visie en via het besluit over het regionaal programma voor bedrijventerreinen.

6-13 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 3 en 5 behorend bij het speerpunt “Prettig wonen”, prestatieafspraak 9 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” en prestatieafspraak 1 behorend bij het speerpunt “Ruimte voor bedrijvigheid” uit het coalitieakkoord.

 

Wonen

Portefeuillehouder:
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Uitwerken woonvisie.

1a. Afronden besluitvorming woon-zorgagenda.

1b. Opstellen uitvoeringsplan voor de woonzorgagenda en starten met uitvoering.

1c. Prestatieafspraken overeenkomen met de woningbouwcoöperaties op basis van de woonagenda.

Collegeprogramma 2018-2022:  

2. Er is een visie op “compleet wonen” in Epe.

2. Gerealiseerd.

3. Met initiatiefnemers, corporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat de juiste woningen toegevoegd worden op de goede plek en voor de juiste doelgroep.

3. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige woningbouwprogrammering.

4. Er zijn regionaal afspraken gemaakt over een groter aandeel woningen voor Epe via de regionale Woonagenda.

4. Gerealiseerd.

Toelichting:

1. De woonagenda is, inclusief visie, vastgesteld in 2019. De woonagenda vormt de basis voor de prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties en geeft de kaders voor nieuwe woningbouwinitiatieven.

2. De nieuwe woonvisie (incl. wonen/zorg; 2019) geeft aan waar behoefte aan is in Epe. Deze visie geeft nadere invulling aan de prestatieafspraak uit het coalitieakkoord: “Realiseren van een voldoende aanbod van goedkope/betaalbare woningen in de huur- en koopsector voor alle generaties”.

4. De regionale Woonagenda vloeit voort uit de visie/verordening van de provincie Gelderland en beschrijft de regionale thema’s en opgaven.

2-4 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 1, 2 en 4 behorend bij het speerpunt “Prettig wonen” uit het coalitieakkoord.

 

Ruimte overig

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers / R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Realiseren maatregelenplan cultuurhistorisch beleidskader.

1a. Afronden besluitvorming cultuurhistorisch beleidskader.

1b. Start uitwerking uitvoeringsprogramma.

2. Aanpassen gemeentelijk pand de Ossenstal.

2. Afronden besluitvorming over eigendomsvorm en vervolg bepalen.

Toelichting:

2. In 2019 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden mbt 1. eigendomsvorm Ossenstal en 2. eventuele uitbreiding

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 3.589 4.479 3.843 3.843 3.843 3.843
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 328 128 128 128
Lasten totaal 3.589 4.479 4.171 3.971 3.971 3.971
Baten bestaand beleid 2.859 3.217 2.695 2.698 2.545 2.301
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 2.859 3.217 2.695 2.698 2.545 2.301
Saldo -730 -1.262 -1.476 -1.273 -1.426 -1.670

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Omgevingswet, opstellen omgevingsplan 50 50 50 50
2 Omgevingswet, aanvullende tijdelijke capaciteit 200
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Herinrichting centrum Vaassen; extra investeringskosten (begroting 2019-2022) 1.299 78 78 78 78
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 328 128 128 128

Programma 6 | Epe op orde

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van dat deel van de openbare ruimte dat kan worden beschreven als de bovengrondse infrastructuur en toebehoren. Het gaat dan om de zorg dat de wegen en pleinen, woonstraten en -erven hun functie adequaat kunnen blijven vervullen.

 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 • Bomenbeleidsplan (2010)
 • Kader beheer en onderhoud openbare ruimte (BOR) (2006)
 • Wegenbeleidsplan (2013)
 • Beleidsplan bruggen (2018-2022)
 • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2009-2016
 • Parkeerbeleidsplan (2009)
 • Beleidsplan openbare verlichting 2017-2026
 • Fietsnota (2012)
 • Beleidsplan begraafplaatsen (2014)
 • Reclame en lokale Bewegwijzeringsbeleid (2017)
 • Nota Toegankelijkheid openbare ruimte (2017)

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een leefomgeving (openbare ruimte) die schoon en heel is.
 2. Bevorderen van een duurzaam toegankelijk en aantrekkelijk openbaar gebied.

 

Uitkomst:

 

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan.

1. Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

2. Actualiseren van wegenbeleidsplan.

2. Vaststellen wegenbeleidsplan.

3. Uitvoeren van beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen).

3. Uitvoeren onderhoud aan bruggen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau.

4. Actualiseren gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

4. Opstellen en vaststellen van nieuw mobiliteitsplan.

5. Uitvoeren reclame- en bewegwijzeringsplan.

5. Afronden plan sanering reclameborden.

6. Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte.

6. Realiseren uitvoeringsplan.

7. Er is een besluit genomen (regionaal/lokaal) over de aanleg van een veiligere en snelle fietsroute Epe-Apeldoorn.

7. Besluitvorming over het voorlopig ontwerp en daarna het definitief ontwerp.

8. Uitwerken gemeentelijk projectplan schone mobiliteit.

8. Uitvoeren jaarplan

Collegeprogramma 2018-2022:  

9. Een opgesteld plan voor een aantrekkelijke inrichting van de dorpsentrees met een uitvoeringsprogramma.

9. Opstellen van plan en besluitvorming.

10. Actualiseren van het uitvoeringsprogramma wegen getoetst op veilig, comfortabel, toegankelijk en passend voor het gebruik.

10. Opstellen van een actueel uitvoeringsprogramma wegen.

11. Continueren van het duurzaam en veilig inrichten van gebieden.

11a. Onderdeel bij bestaande en of geplande werkzaamheden in de openbare ruimte.

11b. Realisatie rotonde Quickbornlaan.

12. Knelpunten voor fietsers in dorpen en buitengebied zijn in beeld en worden fasegewijs aangepast.

12a. Onderwerp komt terug in het nieuwe mobiliteitsplan en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma. 

12b. Realisatie fietspad Vemderweg.

13. Een opgesteld meerjarenprogramma om (recreatieve) fietspaden kwalitatief te verbeteren.

13. Onderwerp komt terug in het nieuwe mobiliteitsplan en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma.

14. OV-haltes zijn voorzien van goede voorzieningen voor fietsers zoals een stalling.

14. Onderwerp komt terug in het nieuwe mobiliteitsplan en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma.

15. Een ontwikkelde aanpak om fietsgebruik te stimuleren.

15. Vaststellen plan van aanpak.

Toelichting:

2. De actualisatie start nadat de Omgevingsvisie is vastgesteld.

7. Het college heeft in 2017 de voorkeur uitgesproken dat wanneer er een snelle fietsroute wordt aangelegd, deze bij voorkeur op het tracé van het spoorbaanpad komt te liggen. Voor dit tracé is in 2017 een plan uitgewerkt, met daarbij aandacht voor de inpassing van het fietspad binnen het bestaande landschap, flora en fauna. Partners in dit traject zijn de gemeente Apeldoorn, Cleantech Regio en de provincie Gelderland. In 2020 zijn deze plannen gedeeld met de inwoners en is een participatietraject gestart dat doorloopt in 2021.

8. Het projectplan richt zich op het vergroenen van de mobiliteitsbewegingen. Dit sluit aan bij het programma schone mobiliteit van de Cleantech Regio. Dit plan heeft een relatie met programma 7 “Duurzaamheid” en met het personeelsbeleid (impact op vitaliteit werknemers en reiskostenvergoeding).

9. Na vaststelling van de Omgevingsvisie start dit traject.

10. Deze activiteit start na vaststelling van het wegenbeleidsplan.

11. Realisatie rotonde is afhankelijk van verkrijging cofinanciering.

9-15 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraken 6 en7 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” uit het coalitieakkoord.

 

Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten/B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering 2021:

1. Onderhoud Openbare Ruimte.

1a. Beheer Openbare Ruimte (groen en wegen) conform onderhoudsplannen.

1b. Toezicht op de uitvoering van de contracten betreffende de uitbestede taken.

 2. Actualiseren bomenbeleidsplan.

2a. Vaststellen geactualiseerd bomenbeleidsplan.

2b. Opstellen uitvoeringsprogramma.

3. Realiseren natuurbegraafplaats.

3. Vaststellen bestemmingsplanwijziging landgoed Welna.

4. Actualiseren beleidsplan begraafplaatsen.

4. Vaststellen geactualiseerd beleidsplan begraafplaatsen.

5. Realiseren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem

5a. Actualiseren bewegwijzering conform ‘Veluwe- standaard’ van wandelroutes, fietsroutes en paardenroutes.

5b. Vaststellen mountainbikeroute

Collegeprogramma 2018-2022:  

6. Opgesteld uitvoeringsprogramma met maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

6. Opstellen plan en uitvoeringsprogramma.

Toelichting:

1a. Bij vaststelling van het Beeldkwaliteitssysteem Openbare Ruimte (2006) is bepaald dat de centra op hoog niveau en de wijken op minimaal laag niveau worden onderhouden. Als onderdeel van het uitvoeringsplan “Ombuigingen openbare ruimte 2011” is het onderhoudsniveau van de dorpscentra bijgesteld naar niveau basis. Het bosbeheer is gericht op het geïntegreerd samengaan van de functies houtproductie, recreatie en natuur. Door natuurlijke processen te benutten worden deze functies verder ontwikkeld.
Het onderwerp onderhoud openbare ruimte staat op de raadsagenda. Het betreft onderwerpen waarover de raad eerst richtinggevende uitspraken doet (bijv. aanpak, randvoorwaarden) voordat het college het verder uitwerkt.

3. De start van de bestemmingsplanprocedure ligt bij de initiatiefnemer. Bij de vaststelling van het beleidsplan Begraafplaatsen gemeente Epe in 2014 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de verschillende vormen en mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats. Met een amendement is besloten om in de periode 2014-2019 de uitbreiding via minimaal één natuurbegraafplaats te realiseren.

4. In het coalitieakkoord is als specifiek aandachtspunt opgenomen om bij de actualisatie van het beleidsplan begraafplaatsen aandacht te geven aan het onderwerp “gemeentelijke begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd”.

5. Deze activiteiten ondersteunen de uitwerking van het Veluwe-op-1-programma dat opgenomen is in programma 9.

6. De activiteit is een uitwerking van prestatieafspraak 8 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied” uit het coalitieakkoord. Plan van aanpak inclusief participatietraject loopt samen op het voorbereiden van de Omgevingsvisie.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 5.596 7.144 7.230 7.176 7.194 7.211
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 48 68 100 119
Lasten totaal 5.596 7.144 7.278 7.244 7.294 7.330
Baten bestaand beleid 1.117 1.116 1.240 1.167 1.142 1.142
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 1.117 1.116 1.240 1.167 1.142 1.142
Saldo -4.479 -6.028 -6.038 -6.077 -6.152 -6.188

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Budgetten:
1 Bomenbeleidsplan p.m. p.m. p.m. p.m.
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Vervanging bruggen 281 13 13
2 Vervanging openbare verlichting 1.666 19 37 56 75
3 Knooppuntontwikkeling haltes Vaassen en Epe 32 2 2 2
4 Strooiinstallatie 244 29 29 29 29
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 48 68 100 119

Programma 7 | Duurzaamheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de zorg voor het milieu. De belangrijkste onderwerpen uit het programma zijn milieu, afvalverwijdering en de afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater.

 

Wat is de stand van zaken

Terug naar navigatie - Wat is de stand van zaken

Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma.

Indicator 2016 2017 2018 2019
Huishoudelijk restafval
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg).
188 183 177 170
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
1,6% 2,4% 4,0%  

 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Strategische doelen:

 1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.
 2. Stimuleren lokale initiatieven voor duurzaamheidsontwikkeling.

 

Uitkomst:

 

1. Bevorderen van een duurzame en gezonde ontwikkeling van de leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.

2. Stimuleren lokale initiatieven voor duurzaamheidsontwikkeling.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Milieu algemeen

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers/ E. Visser

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Uitwerken Gemeentelijk Rioleringsplan.

1a. Vervangen van riolering op diverse locaties.

1b. Verbeteren riolering (o.a. afkoppelen, aanpak wateroverlast, aanpak grondwateroverlast).

1c. Uitvoeren onderzoeken (o.a. monitoring riolering, staat van de riolering).

2. Realiseren gemeentelijke afspraken in Gelders Energieakkoord.

2a. Uitvoeren jaarplan.

2b. Realiseren duurzaamheidsmaatregelen bij renovatie van het gemeentehuis.

3. Bijdragen aan het Regionaal Adaptie Programma (inspelen op klimaatverandering).

3. Vaststellen gemeentelijke bijdrage aan het Regionale Adaptatie Programma.

Collegeprogramma 2018-2022:  

4.  Uitgevoerde analyse naar kansen voor maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

4. Afronden analyse.

5. Er is een op de doelgroep passende mix van maatregelen beschikbaar om duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving te ondersteunen.

5a. Inzet van de duurzaamheidslening.

5b. Stimuleren en faciliteren van initiatieven van bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen (o.a. door energieloket, energiecoaches).

5c. Verduurzaming bedrijventerreinen in afstemming met de bedrijfskring Epe en Industriekring Eekterveld.

5d. Ondersteuning energiecoöperatie.

5e. Verduurzaming MKB in afstemming met ondernemersverenigingen Vaassen en Epe.

5f. Verduurzaming vakantieparken volgens triple helix (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten).

6. Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd en bewust gemaakt van het treffen van energiebesparende maatregelen.

6. Uitvoering conform communicatieplan.

7. De Agenda Cleantechregio 2019-2023 is vertaald naar een lokaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2023.

7. Gerealiseerd.

 8. Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt.

8. Uitvoeren jaarplan.

 9. Visie op energietransitie is opgesteld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en benodigd budget.

9. Vaststelling visie op energietransitie.

10. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie Strategie (RES) (2018-2023) is opgesteld.

10.  Vaststellen RES.

11. De bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energietransitie en Klimaatstrategie (REKS) (2020-2030) is opgesteld.

11. Krijgt andere invulling, zie punt 3 hiervoor.

12. Er is een gemeentedekkend warmteplan opgesteld voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving inclusief uitvoeringsprogramma.

12. Deze activiteit is onderdeel van de visie op energietransitie (punt 9 hiervoor).

Toelichting:

1c. Hierbij wordt ook de huidige capaciteit van ons rioolstelsel in relatie tot de gevolgen van de klimaatverandering betrokken.

3. Deze activiteit komt in de plaats van punt 11. Het participatietraject volgt het traject van de Omgevingsvisie. De basis voor deze activiteit ligt onder meer in de uitgevoerde analyse bij punt 5.

5. Energiecoaches en energieloket spelen hier een belangrijke rol in. Gemeentelijke ondersteuning bestaat onder meer uit het verstrekken van subsidies en ambtelijke ondersteuning bij projecten.

7. De Agenda heeft ook een relatie met programma 9 “Bedrijvigheid”. Vanwege de centrale thema’s energietransitie en circulaire economie is dit onderwerp in programma 7 “Duurzaamheid” geplaatst.

10. De RES betreft de invulling van maatregelen voor de korte termijn. De gemeentelijke bijdrage van Epe is in de concept-RES verwerkt. Het Rijk toetst de concept-RES.

11. Tot 2020 werd gesproken over de REKS. Het klimaatdeel (K) is door het Rijk hieruit gehaald. Dat krijgt een eigen plek in het gemeentelijk beleid op basis van rijks-, provinciale en regionale afspraken. Daarvoor is punt 3 opgenomen.

4-12 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 8 behorend bij het speerpunt “Kwalitatief goed openbaar gebied”, de prestatieafspraken 6, 7 en 8 behorend bij het speerpunt “Stimuleren duurzame ontwikkelingen” uit het coalitieakkoord.

 

Afvalinzameling en -verwerking

Portefeuillehouder: 
B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2021:

1. Realiseren afvalinzameling en -verwerking.

1. Toezicht op uitvoering dienstverleningsovereenkomst met Circulus-Berkel.

2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen.

2. Invoering van prijsprikkel op restafval (Diftar), uitrol flankerend beleid en plaatsing extra ondergrondse brengvoorzieningen.

Toelichting:

2. Het grondstoffenbeleidsplan is in 2020 vastgesteld. De implementatie van de nieuwe wijze van inzamelen van grondstoffen heeft een meerjarig karakter.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 6.650 7.830 7.181 7.181 7.181 7.181
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Lasten totaal 6.650 7.830 7.181 7.181 7.181 7.181
Baten bestaand beleid 6.275 7.260 7.357 7.357 7.357 7.357
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 6.275 7.260 7.357 7.357 7.357 7.357
Saldo -375 -570 176 176 176 176

Specificatie voortzetting beleid vorige MJB

Terug naar navigatie - Specificatie voortzetting beleid vorige MJB
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2021 2022 2023 2024
Investeringen: Investeringsbedrag:
Gemeentelijk rioleringsplan vGRP (2020-2023):
1 Vervanging vrijvervalriolering / relining * 4.966
2 Vervanging drukriolering (persleiding) * 666
3 Afkoppelen diversen * 110
4 Aanpak wateroverlast (bovengronds) * 110
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - - - -
* De kapitaallasten van deze investeringen zijn (nog) niet geraamd. Gebruikelijk is dat deze lasten in het jaar volgend op de investering worden geraamd en dan worden gedekt in de tarieven.

Programma 8 | Toezicht en handhaving

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen vergunningverlening, controle op uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en de algemene plaatselijke verordening. Er bestaat een relatie met programma 4 “Leefbaar en veilig”.

 

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen

Vergunningverlening/handhaving

Portefeuillehouder: 
R.A.J. Scholten / B.J. Aalbers

Activiteiten: Uitvoering in 2021:
1. Opstellen nieuw handhavingskader 2021-2024.

1. Vaststellen handhavingskader.

 2. Uitwerken handhavingskader

2. Uitwerken jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma.

Collegeprogramma 2019-2022:  

3. De handhavingscapaciteit is uitgebreid met een bestuursrechtelijke handhaver.

3. Gerealiseerd.

4. De handhavingsinzet op het toepassen van duurzame energie en energiebesparing wordt geïntensiveerd op basis van een methodiek gericht op stimuleren en controleren.

4. Gerealiseerd.

Toelichting:

1. Het handhavingsbeleid 2017 - 2020 krijgt een verlenging van 1 jaar vanwege de coronacrisis. 

2. Het college stelt op basis van het handhavingskader het uitvoeringsprogramma op. Dat bevat alle toezicht- en handhavingsactiviteiten en de prioritering daarin. De raad wordt hierover geïnformeerd.

3-4 De activiteiten zijn uitwerkingen van prestatieafspraak 11 behorend bij het speerpunt “Goed leefklimaat” en prestatieafspraak 9 behorend bij het speerpunt “Stimuleren duurzame ontwikkelingen” uit het coalitieakkoord.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten bestaand beleid 1.406 1.233 494 494 494 494
Lasten voortzetting beleid vorige MJB - - 150 0 0 0
Lasten totaal 1.406 1.233 644 494 494 494
Baten bestaand beleid 73 107 110 110 110 110
Baten voortzetting beleid vorige MJB - - 0 0 0 0
Baten totaal 73 107 110 110 110 110
Saldo -1.333 -1.126 -534 -384 -384 -384