Sitemap

Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 1
Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Aanbieding aan de gemeenteraad Blz. 5
Aanbieding aan de gemeenteraad Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Algemeen Blz. 8
Beleidskeuzes 2021 Blz. 9
Beleidskeuzes 2020 Blz. 10
Bestuurlijk kader Blz. 11
Kaderstelling door de gemeenteraad Blz. 12
Kaderuitvoering Blz. 13
Bestuurlijke en Financiële overwegingen Blz. 14
Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 15
Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief Blz. 16
Toelichting en leeswijzer programmabegroting Blz. 17
Opzet programmabegroting Blz. 18
Inrichting deel 1: programmaplan Blz. 19
Pijler: Sociaal Blz. 20
Kenmerken Sociaal Beleid Blz. 21
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 22
Programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 23
Omschrijving programma Blz. 24
Relevante nota's (kerndocumenten) Blz. 25
Wat is de stand van zaken Blz. 26
Wat willen we bereiken Blz. 27
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 28
Wat mag dat kosten Blz. 29
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 30
Programma 2 | Actief in Epe Blz. 31
Omschrijving programma Blz. 32
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 33
Wat is de stand van zaken Blz. 34
Wat willen we bereiken Blz. 35
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 36
Wat mag dat kosten Blz. 37
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 38
Programma 3 | Zorg en opvang Blz. 39
Omschrijving programma Blz. 40
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 41
Wat is de stand van zaken Blz. 42
Wat willen we bereiken Blz. 43
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 44
Wat mag dat kosten Blz. 45
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 46
Programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 47
Omschrijving programma Blz. 48
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 49
Wat is de stand van zaken Blz. 50
Wat willen we bereiken Blz. 51
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 52
Wat mag dat kosten Blz. 53
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 54
Pijler: Ruimte Blz. 55
Kenmerken Ruimtelijk Beleid Blz. 56
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 57
Programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 58
Omschrijving programma Blz. 59
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 60
Wat is de stand van zaken Blz. 61
Wat willen we bereiken Blz. 62
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 63
Wat mag dat kosten Blz. 64
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 65
Programma 6 | Epe op orde Blz. 66
Omschrijving programma Blz. 67
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 68
Wat is de stand van zaken Blz. 69
Wat willen we bereiken Blz. 70
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 71
Wat mag dat kosten Blz. 72
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 73
Programma 7 | Duurzaamheid Blz. 74
Omschrijving programma Blz. 75
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 76
Wat is de stand van zaken Blz. 77
Wat willen we bereiken Blz. 78
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 79
Wat mag dat kosten Blz. 80
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 81
Programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 82
Omschrijving programma Blz. 83
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 84
Wat is de stand van zaken Blz. 85
Wat willen we bereiken Blz. 86
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 87
Wat mag dat kosten Blz. 88
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 89
Pijler: Economie Blz. 90
Kenmerken Economisch Beleid Blz. 91
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 92
Programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 93
Omschrijving programma Blz. 94
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 95
Wat is de stand van zaken Blz. 96
Wat willen we bereiken Blz. 97
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 98
Wat mag dat kosten Blz. 99
Programma 10 | Weer aan het werk Blz. 100
Omschrijving programma Blz. 101
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 102
Wat is de stand van zaken Blz. 103
Wat willen we bereiken Blz. 104
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 105
Wat mag dat kosten Blz. 106
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 107
Pijler: Bestuur Blz. 108
Kenmerken Bestuurlijke inzet Blz. 109
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 110
Programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 111
Omschrijving programma Blz. 112
Relevante nota’s (kerndocumenten) Blz. 113
Wat is de stand van zaken Blz. 114
Wat willen we bereiken Blz. 115
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 116
Wat mag dat kosten Blz. 117
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 118
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 119
Omschrijving Blz. 120
Wat is de stand van zaken Blz. 121
Overzicht Blz. 122
Wat mag dat kosten Blz. 123
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 124
Overhead Blz. 125
Omschrijving Blz. 126
Wat is de stand van zaken Blz. 127
Wat mag dat kosten Blz. 128
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 129
Paragrafen Blz. 130
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 131
1.1 Inleiding Blz. 132
1.2 Beleidskaders Blz. 133
1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen Blz. 134
1.4 Kostendekking Blz. 135
1.5 Kwijtschelding Blz. 136
1.6 Woonlasten Blz. 137
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 138
2.1 Inleiding Blz. 139
2.2 Beleidskaders Blz. 140
2.3 Weerstandscapaciteit Blz. 141
2.4 Risico’s Blz. 142
2.5 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 143
2.6 Kengetallen Blz. 144
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 145
3.1 Inleiding Blz. 146
3.2 Beleidskaders Blz. 147
3.3 Stand van zaken Blz. 148
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 149
4.1 Inleiding Blz. 150
4.2 Beleidskaders Blz. 151
4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s Blz. 152
4.4 Financiering Blz. 153
4.5 EMU-saldo Blz. 154
4.6 Conclusie Blz. 155
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 156
5.1 Inleiding Blz. 157
5.2 Beleidskaders Blz. 158
5.3 Beleidsvoornemens Blz. 159
5.3.1 Organisatie Blz. 160
5.3.2 Communicatie Blz. 161
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering Blz. 162
5.3.4 Juridische Zaken Blz. 163
5.3.5 Financiën Blz. 164
5.3.6 Planning en Control Blz. 165
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 166
6.1 Inleiding Blz. 167
6.2 Beleidskaders Blz. 168
6.3 Beheersing risico’s Blz. 169
6.4 Overzicht verbonden partijen Blz. 170
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 171
7.1 Beleidskaders Blz. 172
7.2 Grondbeleid in Epe Blz. 173
7.3 Grondexploitaties Blz. 174
7.4 Reserve bouwgrondexploitatie Blz. 175
Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen Blz. 176
8.1 Inleiding Blz. 177
8.2 Beleidskaders Blz. 178
8.3 Stand van zaken Blz. 179
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen Blz. 180
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen Blz. 181
8.5.1   Wonen Blz. 182
8.5.2   Openbare ruimte Blz. 183
8.5.3   Voorzieningen Blz. 184
8.5.4  Arbeidsmarkt Blz. 185
Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein Blz. 186
9.1 Inleiding Blz. 187
9.2 Beleidskaders Blz. 188
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein Blz. 189
9.3.1 Wmo Blz. 190
9.3.2 Jeugdzorg Blz. 191
9.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet) Blz. 192
9. 4 Financiën en risico’s Blz. 193
Financiële begroting Blz. 194
Financiële begroting Blz. 195
1. Overzicht van baten en lasten in de begroting Blz. 196
2. Toelichting op het overzicht baten en lasten Blz. 197
3. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Blz. 198
Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe Blz. 199
Financiële begroting Blz. 200
Toelichting op de mutaties Blz. 201
Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe Blz. 202
Financiële begroting Blz. 203
Toelichting op de mutaties Blz. 204
Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang Blz. 205
Financiële begroting Blz. 206
Toelichting op de mutaties Blz. 207
Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig Blz. 208
Financiële begroting Blz. 209
Toelichting op de mutaties Blz. 210
Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen Blz. 211
Financiële begroting Blz. 212
Toelichting op de mutaties Blz. 213
Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde Blz. 214
Financiële begroting Blz. 215
Toelichting op de mutaties Blz. 216
Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid Blz. 217
Financiële begroting Blz. 218
Toelichting op de mutaties Blz. 219
Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving Blz. 220
Financiële begroting Blz. 221
Toelichting op de mutaties Blz. 222
Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid Blz. 223
Financiële begroting Blz. 224
Toelichting op de mutaties Blz. 225
Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk Blz. 226
Financiële begroting Blz. 227
Toelichting op de mutaties Blz. 228
Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie Blz. 229
Financiële begroting Blz. 230
Toelichting op de mutaties Blz. 231
Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 232
Financiële begroting Blz. 233
Toelichting op de mutaties Blz. 234
Toelichting mutaties programma Overhead Blz. 235
Financiële begroting Blz. 236
Toelichting op de mutaties Blz. 237
Toelichting mutaties in de Reserves Blz. 238
Financiële begroting Blz. 239
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB Blz. 240
Toelichting op de mutaties Blz. 241
Bijlagen Blz. 242
Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid en nieuwe wettelijke verplichtingen 2021-2024 Blz. 243
Budgetprognose Blz. 244
Bijlage 2 | Dekkingsplan Blz. 245
Dekkingsplan Blz. 246
Bijlage 3 | Toelichting voortzetting beleid uit de vorige MJB en perspectiefbrief 2021-2024 Blz. 247
Toelichting voortzetting beleid uit de vorige meerjarenbegroting en perspectiefbrief 2021-2024 Blz. 248
Bijlage 4 | Investeringsplan Blz. 249
Investeringsplan 2021 - 2024 (reeds geplande projecten uit vorige meerjareninvesteringsplan c.q projecten a.g.v. wettelijke plicht) Blz. 250
Bijlage 5 | Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 251
Overzicht baten en lasten 2021 Blz. 252
Bijlage 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen Blz. 253
Verloop reserves en voorzieningen 2021-2024 Blz. 254
Bijlage 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 255
Bijlage bij paragraaf 4 Financiering Blz. 256
Bijlage 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 257
Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen Blz. 258
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 259
Verklaring van gebruikte afkortingen Blz. 260
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap